Międzynarodowa konferencja o zapobieganiu wykluczeniu społecznemu imigrantów

Lublin

 

Organizatorzy tego międzynarodowego wydarzenia to Caritas Polska i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.W konferencji udział wzięło 150 uczestników, którzy dyskutowali o przyszłości polityki integracyjnej w UE.  Cel, jaki wyznaczyli sobie organizatorzy tego międzynarodowego spotkania, to silniejsze włączenie krajowych organizacji i instytucji zaangażowanych w integrację imigrantów w dyskusję na szczeblu europejskim.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem kluczowych osób, które mają wpływ na kształt współczesnej polityki integracyjnej skierowanej do imigrantów mieszkających w Unii Europejskiej. 

Lublin
Program konferencji składał się z bloków tematycznych oraz paneli dyskusyjnych poświęconych problematyce integracji imigrantów. Organizatorzy spotkania za najważniejsze do omówienia uznali kwestie, dotyczące wspólnej europejskiej polityki integracyjnej oraz jej ewaluacji, modułów integracyjnych, a także integracji cudzoziemców na poziomie lokalnym.


Hubner W swoim powitalnym przemówieniu prof. dr hab. Danuta Hübner, Poseł do Parlamentu Europejskiego Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego podkreśliła: Wszyscy powinni być zaangażowani we wspólnym wysiłku zwalczania stereotypów i nieprawdziwych informacji na temat obecnych i przyszłych imigrantów. Bardzo mocno czujemy, że w nowej Europie, pod warunkiem przestrzegania prawa, każdy powinien być witany i ceniony jako wartościowa osoba. W tym duchu wspieramy dialog międzykulturowy jako wstępny warunek pokojowego współżycia w nadchodzących latach.

 

Prelegenci, którzy zaprezentowali swoje wystąpienia, to przedstawiciele najważniejszych instytucji Unii Europejskiej odpowiedzialnych za wspólną politykę integracyjną m.in.: Diane Schmitt, Kierownik Departamentu ds. Integracji i Imigracji w Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej, Luis Miguel Pariza Castaños z Europejskiego Komitetu Społeczno-Enonomicznego, Manolis Dardoufas z Komitetu Regionów. Głos w dyskusji zabrali również reprezentanci Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej m.in.: Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin m.in.: Władysław Wysocki, z-ca Prezydenta Miasta Lublin oraz Zespołu Ekspertów Monitorujących Postępy w Polityce Integracyjnej oraz wielu innych organizacji zajmujących się tematyką migracyjną. Do udziału w debacie zostali także zaproszeni członkowie organizacji pozarządowych z całej Europy oraz imigranci, przedstawiciele organizacji migranckich.

Uczestnicy konferencji nawiązywali w swoich wypowiedziach do obecnej sytuacji gospodarczej, która nie sprzyja przyjaznemu traktowaniu imigrantów przez przyjmujące społeczeństwa. Kwestia ta została poruszona przez Luisa Miguela Pariza Castañosa z Europejskiego Komitetu Społeczno-Enonomicznego: Wraz z nadejściem kryzysu ekonomicznego obserwujemy w całej Europie wzrost zachowań związanych z nietolerancją, nacjonalizmem, ksenofobią i rasizmem. Dlatego myślę, że instytucje UE muszą działać energiczniej, w celu zwalczania dyskryminacji skierowanej wobec imigrantów i mniejszości. Dużą rolę powinni odegrać liderzy opinii publicznej oraz środki masowego przekazu, które powinny edukować społeczeństwo w aspekcie integracji imigrantów.
                                                      

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu: Wspólna polityka integracji: zapobieganie wykluczaniu imigrantów w UE 
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa