CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY

W Radomiu miał miejsce pokaz zdjęć dotyczących rozwoju Polski po pierwszej wojnie światowej. Wiele z tych fotografii, dotyczyło rozwoju COP, którego pomysłodawcą był Eugeniusz Kwiatkowski.

 Polish News na specjalnym pokazie

 Pomysł wicepremiera

Budowę COP zainicjował wicepremier do spraw ekonomicznych Eugeniusz Kwiatkowski, który rozpoczął działalność w trudnym okresie powojennym, gdy wzrastało bezrobocie w miastach, a na wsiach wciąż panowała bardzo trudna sytuacja ekonomiczna. Powoli jednak wzrastała produkcja przemysłowa, której poziom daleki był od  europejskiego. Kwiatkowski mimo wszystko uznał, że najlepszym wyjściem będzie zwiększenie zatrudnienia w przemyśle, gdyż nie było szans na szybkie zmiany w strukturze agrarnej. Wraz z panującymi poglądami ekonomicznymi starano się skupić na rozwoju wytwórczości w tych gałęziach przemysłu, które nie przyczyniały się do powstawania dóbr konsumpcyjnych. Dlatego też, inwestycje miały być prowadzone w całym kraju. Kwiatkowski zaproponował koncentracje zabiegów przemysłowych, w trójkącie bezpieczeństwa na południu Polski. Swoje zdanie wyraził w przemówieniu sejmowym 5 lutego 1937 roku, podczas którego wystąpił też z wnioskiem o powiększenie przeznaczonego na ten cel kapitału do 2400 mln zł, na co uzyskał zgodę.

Idea COP-u

Nazwa Centralny Okręg Przemysłowy zrodziła się w Biurze Planowania przy Gabinecie Ministra Skarbu. Zaproponowany obszar COP w całości obejmował rejon bezpieczeństwa, którego granice określało rozporządzenie o ulgach inwestycyjnych z 22 marca 1928 roku. Władze wojskowe zaakceptowały propozycję dotyczącą użycia w nowych ustawach nazwy Centralny Okręg Przemysłowy. W celu przyciągnięcia kapitału prywatnego do lokowanych w COP przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa te otrzymały zwolnienie z podatku obrotowego i samorządowego na okres 10 lat. Ponieważ preferencje te nie przyniosły oczekiwanych skutków, w kwietniu 1938 roku wprowadzono system potrąceń z podatku kwot zainwestowanych w COP. Tą samą ustawą rozszerzono także listę gałęzi przemysłu objętych preferencjami oraz doprecyzowano obszar COP do 44 powiatów w młodym państwie polskim.

Ewa Michałowska -Walkiewicz