Komunikat Biura Spisu Powszechnego 2010

Census

 

Census

Waszyngton, D.C., – Instytut Piast, największy ośrodek  badawczy zajmujący się interesami  polsko-amerykańskimi, będzie współpracować z Amerykańskim Biurem Spisu Powszechnego w celu włączenia polsko języcznej społeczności do nadchodzącego spisu 2010. Biuro Spisu Powszechnego chce nawiązac współpracę z ponad  100 tysiącami organizacji, instytucji religijnych, biznesów oraz szkół, żeby uświadomić  wagę spisu 2010 trudniejszym do policzenia społecznościom.
 
Dyrektor Instytutu Piast, Dr Thaddeus Radzilowski, jest konsultantem spisów powszechnych od lat 80-tych. Radzilowski stwierdza, iż jest konieczne, żeby organizacje współpracowały i wspierały cele spisu 2010. Dodaje, że „Spis powszechny powinien zostać użyty przez polską społeczność  jako platforma do dyskusji nad problemem starszych mieszkańców miast, kwestią imigracji oraz potrzebą specjalnej edukacji dla dzieci imigrantów”.
 
Organizacje Polsko-Amerykańskie będą  informować  swoich  członków o korzyściach płynących z uczestnictwa w spisie 2010. Wyniki spisu mają bezpośredni wpływ na rozwój ważnych usług społecznych takich jak: szpitale, szkoły, czy drogi, jak również zapewniają dokładny rachunek przyszłej reprezentacji kongresowej. Dodatkowo, rezultaty spisu są wskazówką jak podzielić  miedzy stanami  435 miliardów dolarów z funduszy federalnych; obszary o najgęstszym zaludnieniu otrzymają najwięcej dotacji.
 
Radzilowski podkreśla, że Polacy to społeczność  bardzo patriotyczna, która zdecyduje się wziąć udział w spisie 2010 ze względu na jego narodowy charakter oraz ponieważ obejmuje on każdego obywatela bez względu na status, czy też prawo do głosowania. „Co 10 lat łaczymy się, żeby pokazać światu kim jesteśmy, a to dla Polaka jest ważne. Spis ma bezpośredni wpływ na wiele programów kluczowych dla życia społecznego”, dodaje Radzilowski.
 
Biuro Spisu Powszechnego gwarantuje całkowitą tajność  i  poufność. Z nikim, włączając w to pozostałe agencje rządowe, nie będzie dzielić się odpowiedziami na 10 prostych pytań. Biuro Spisu Powszechnego ma nadzieję, że współpraca z organizacjami Polsko-Amerykańskimi wpłynie na głębsze poczucie włączenia zarówno wśrod najnowszych jak i osiadłych polskich imigrantów.

W celu uzyskania dalszej informacji o Spisie  Powszechnym 2010, proszę odwiedzić stronę http://2010.census.gov/2010census/
 

Spis Ludnosci  
UNITED STATES CENSUS BUREAU SEEKS PARTNERSHIPS WITH POLISH AMERICAN ORGANIZATIONS FOR 2010 CENSUS COUNT

Washington, D.C.– The Piast Institute, the largest research center in the U.S. devoted to Polish American affairs, is partnering with the U.S. Census Bureau in an effort to include the Polish-speaking community in the upcoming 2010 Census count. .  The Census Bureau seeks to develop over 100,000 partnerships with organizations, religious institutions, businesses and schools to increase awareness of the 2010 Census in hard-to-count communities. 

The Director of the Piast Institute, Dr. Thaddeus Radzilowski, has been a consultant to the census since the 1980s. Radzilowski says it is essential for other organizations to become partners to support the 2010 Census efforts. “The census should be used as a springboard in the Polish community to discuss issues of the urban elderly, immigration and special education for children of immigrants,” he adds.

Polish American organizations are able to educate their audiences about the benefits of participating in the 2010 Census.  Census results directly affect the development of critical community services such as hospitals, schools, and roads as well as ensure a complete count for projections of congressional figures.  In addition, census results guide how $435 billion dollars in federal funds is allocated yearly for states; the areas with the highest population counts receive the most funding.

Radzilowski points out that the Polish community is a very patriotic society, and will choose to take part in the 2010 Census because it is a national event inclusive of every U.S. resident, regardless of whether they are eligible to vote or what their status is.  “We come together every 10 years to tell the world who we are and for the Polish community it is important.  Many programs that are important to civic life are directly impacted by the census,” adds Radzilowski.

The Census Bureau guarantees total privacy and confidentiality. The answers to the ten easy questions are not shared with anyone, including any other government agency. The Census Bureau hopes that partnering with Polish American organizations will bring a greater sense of inclusion to recent or established Polish immigrants.

For more information about the 2010 Census, visit http://2010.census.gov/2010census/