Spotkanie z Aleksandrem Wietrzykiem w gorlickiej Bibliotece Pedagogicznej

W poniedziałek 11 marca 2013 r. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Gorlicach odbył się spotkanie z Aleksandrem Wietrzykiem, pt. „Fascynacje Pogórzem i ludźmi wpisanymi w jego pejzaż”.

Aleksander Wietrzyk jest autorem wielu publikacji, wśród których najważniejsze, to Słownik gwary Pogórzan (z okolic Gorlic) oraz książka pt.  Adam Wójcik badacz i piewca Pogórza.
Gości przywitała Maria Cieśla – kierownik Biblioteki, zaś spotkanie prowadziła Małgorzata Janusz.

Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się między innymi, Aleksander Gucwa, Marek Dziedziak  a także Andrzej Piecuch, Mariola Janowska-Harkawy i Adam Harkawy – autorzy książki Opuszczone wsie Ziemi Gorlickiej. Zebrani mieli możliwość obejrzenia fotografii, map i publikacji, które ilustrowały prelekcję-wywiad, jaki Pani Małgorzata Janusz przeprowadziła z Aleksandrem Wietrzykiem. Spotkanie, które przebiegało w wyśmienitej atmosferze, posiadało wysoki walor merytoryczny i przyczyniło się do krzewienia kultury naszego regionu.

Aleksander Wietrzyk ma dziś 62 lata. Urodził się w Cieplicach Śląskich (obecnie dzielnica Jeleniej Góry). Jego matka pochodziła z Szalowej w pow. gorlickim, ojciec zaś z Krakowa. Ukończył rusycystykę w krakowskim Studium nauczycielskim po czym podjął pracę w szkole podstawowej w Biesnej. Przez wiele lat był związany z harcerstwem, pełniąc min.  funkcję  komendanta hufca w Łużnej. Uzyskał stopień  harcmistrza, Krzyż za Zasługi dla ZHP, Honorową Odznakę Instruktorską i inne odznaczenia.
Za wieloletnią pracę w szkolnictwie został uhonorowany Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Stawiając czoła ciężkiej chorobie, jaka dotknęła go w latach 90-tych,   mimo częściowej utraty mowy, Aleksander Wietrzyk zajmuje się pracą naukową a jego fascynacje folklorem i historią Ziemi Gorlickiej zaowocowały bogatym dorobkiem pisarskim.

Od roku 2000 zaczął publikować na łamach „Gazety Gorlickiej. W roku 2005 opracował wspomnienia Jana Klimka – znanego działacza z Łużnej. („Moje wspomnienia”, „Łużna i jej dzieje”), które przy współpracy łużańskiej Biblioteki Publicznej zostały wydane w niewielkim nakładzie.

Od  12  lat współracuje z „POLISH NEWS”,  amerykańskim  miesięcznikiem, który po zaprzestaniu wersji drukowaniej ukazuje się  obecnie w wersji elektronicznej pod adresem polishnews.com

Obecnie Aleksander Wietrzyk dysponuje gotowym do publikacji materiałem opracowania XIX-wiecznego rękopisu ks. Wojciecha Michny pt. „Pamiętnik historyczny okolic i rodzin w diecezyi przemyskiej”.

Paweł Nowicki

Źródło:
http://halogorlice.pl