A Sate in The State?

Letter to the Editor POLISH NEWS

Dear Mr. Daniels

There can not be two countries in one Polish state.  Then, Polish and Jewish interests clash intensely.
If we assume that there is a Polish state in these areas, then the most nationalistic and chauvinist Jews must accept such a state.
If they do not accept it, they have to count on Poles to apply for this Jewish duty. It is unacceptable that the Polish national interest in this country is secondary. There is no Jewish state in those territories, and until it is the Poles will decide about the reality in that country.
If this is not the case, it results from the violation of the fundamental rights of the Polish nation. The Polish nation must understand the situation and constantly reiterate its rights.

The Jews, by all means, want to enforce the acquisition of non-fallow property, which lawfully passes to the state treasury.
There is no such law anywhere in the world. If Jews live in Poland, they are also citizens of the Polish state and use all civic attributes. These are not Israeli citizens or citizens of the Jewish Diaspora. These are still Polish citizens. On what basis and legal principle the property of Polish citizens would be transferred to Izraeleol or the Jewish Diaspora in the USA? There is no such a heading or right.
The Polish government (if it is actually Polish) must safeguard the interests of the Polish state and its citizens, including Polish Jews.
Jewish demands violate in a bright way the existing legal status in the Republic of Poland.
An enterprise of the Holocaust industry in the USA has already robbed many countries of large sums. The American-Jewish party currently ruling in Poland, as it turns out, has made some arrangements with the Israeli government in hiding from public opinion in Poland.
If the Polish government allows money to be paid to Israel, it will treason and break the existing law in Poland.
Then the nation will put such a government in front of the state tribunal and annul the signed agreements.

It is impossible to create a world precedent that everything a Jew has had can only be Jewish. This is immoral and inhuman, deprived of the legal element belonging to the civilized nations.

Hans Joachim Hofheinz

[email protected]

 

Szanowny Panie Daniels

Państwo w państwie.

Nie może być dwóch państw w jednym państwie polskim.   Wówczas ostro ścierają się interesy polskie z żydowskimi.
Jeżeli przyjmujemy, że na tych terenach istnieje państwo polskie to najbardziej nacjonalistyczni i szowinistyczni Żydzi muszę taki stan zaakceptować.
Jeżeli nie akceptują to muszą się liczyć, że Polacy upomną się o ten żydowski obowiązek. Nie do przyjęcia jest sytuacja, że polski interes narodowy w tym państwie jest drugorzędny. Jeszcze nie ma na tych terenach państwa żydowskiego i dopóki go nie będzie to Polacy będą decydować o rzeczywistości w tm państwie.
Jeżeli tak się nie dzieje to wynika to z łamania podstawowych praw narodu polskiego. Naród Polski musi zrozumieć sytuację i ciągle upominać się o swoje prawa.

Żydzi  wszelkimi sposobami chcą wymusić  przejęcie majatku bezspadkowego, który zgodnie z prawem przechodzi na skarb państwa.

Nie ma takiego prawa nigdzie na świecie. Jeżeli Żydzi żyją w Polsce to są również obywatelami państwa polskiego i korzystają z wszystkich atrybutów obywatelskich. To nie są obywatele Izraela czy obywatele diaspory żydowskiej. To są nadal obywatele polscy.  Na jakiej podstawie i zasadzie prawnej majatek polskich obywateli miałby być przekazany Izraelowi ewentualnie diasporze żydowskiej w USA?  Nie ma takiej rubryki i prawa.

Rząd polski (jeżeli on jest faktycznie polski) musi stać na straży interesów państwa polskiego oraz jego obywateli – również polskich Żydów.

Żądania  żydowskie naruszają w jaskrawy sposób istniejacy stan prawny w Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedsiębiorstwo przemysłu holokaustu  w USA obrabowało już wiele państw z wielkich kwot.   Rządzące w Polsce obecnie stronnictwo amerykańsko-żydowskie, jak okazuje się poczyniło pewne ustalenia z rządem Izraela w ukryciu przed opinią publiczną w Polsce. 

Jeżeli polski rząd dopuści do wypłacania Izraelowi jakichkolwiek kwot pieniężnych dokona zdrady stanu i  złamania istniejacego prawa w Polsce.

Wówczas naród postawi taki rząd przed trybunałem stanu i unieważni podpisane porozumienia.

Nie da się stworzyć światowego precedensu, że wszystko co posiadał jakikolwiek Żyd może być tylko żydowskie. To jest niemoralne i nieludzkie, pozbawione przynależnego narodom cywilizowanym elementu prawnego.

Hans Joachim  Hofheinz