Konkurs – Ocalmy od zapomnienia

1. Zainteresowanie młodzieży polskiego pochodzenia historią własnych rodzin oraz poszerzenie jej wiedzy na ten temat.

2. Udokumentowanie ciekawych, nierzadko poruszających losów polskich rodzin powiązanych często z przełomowymi wydarzeniami historycznymi i społecznymi.

3. Upowszechnianie wiedzy o dorobku i wkładzie Polaków w rozwój dziedzictwa kulturowego innych państw przez dokumentowanie losów wybitnych postaci polskiego pochodzenia – działaczy społecznych, naukowców, artystów itp.

4. Promowanie dokonań literackich młodzieży polskiego pochodzenia oraz wspieranie młodych talentów.

V. Warunki uczestnictwa

1. Do udziału w konkursie pragniemy zaprosić młodzież polskiego pochodzenia zamieszkałą poza granicami Polski, szczególnie zainteresowaną tematyką konkursu w przedziale wiekowym od 15 do 26 lat włącznie.

2. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 31 października br.( decyduje data stempla pocztowego) na adres Fundacji (z dopiskiem „KONKURS: Ocalmy od zapomnienia –Polskie losy”). Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania:

• wydruku tekstu pracy w języku polskim (praca powinna liczyć od 4 do 10 stron wydruku komputerowego lub maszynopisu);

• dokumentacji fotograficznej wraz z opisem, który powinien zawierać informację o miejscu, obiekcie lub osobie prezentowanej na zdjęciu, datę i miejsce wykonania zdjęcia oraz imię i nazwisko autora;

• podpisanego oświadczenia dotyczącego praw autorskich;

• krótkiej informacji o danych osobowych – imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres mailowy;

• wykazu źródeł wykorzystanych informacji (tylko w przypadku, gdy korzystano z nich przy przygotowywaniu pracy).

Warunkiem koniecznym jest przesłanie wydruku pracy oraz jej wersji elektronicznej (CD lub dyskietka).

3. Forma literacka pracy jest dowolna.

4. Nadesłane prace, opracowanie i fotografie, przechodzą na własność Fundacji, która ma prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.

VI. Ocena prac

1. Do udziału w pracach jury zaproszeni zostaną przedstawiciele Senatu RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biblioteki Narodowej, Muzeum Narodowego, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Telewizji Polonia, Polskiego Radia, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz Fundacji SEMPER POLONIA.

2. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:

• ogólną wiedzę z zakresu kultury i historii Polski oraz umiejętność jej wykorzystania w pracy;

• samodzielność i umiejętność analizy tematu;

• walory literackie pracy, język i ogólny styl tekstu;

• rodzaj i zakres wykorzystanych źródeł.

3. Jury przyzna następujące nagrody:

• I nagroda – zestaw komputerowy;

• II nagroda – kamera cyfrowa;

• III nagroda – cyfrowy aparat fotograficzny;

• IV – V – aparat fotograficzny;

• VI – X – albumy, książki.

4. Dodatkowe nagrody mogą ufundować instytucje, których reprezentanci zasiadają w jury oraz inne instytucje bądź osoby prywatne zainteresowane wsparciem idei konkursu.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 17 grudnia br. na stronie internetowej Fundacji.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie imienia

i nazwiska, miejscowości zamieszkania uczestnika oraz nazwy szkoły lub uczelni w przypadku uczniów i studentów.

2. Udział w konkursie oznacza zgodę na stosowanie się do wszystkich postanowień tego regulaminu.

3. Fundacja zastrzega sobie prawo umieszczenia najciekawszych prac w publikacji „Śladami naszego dziedzictwa”, dokumentującej konkurs „Ocalmy od zapomnienia”.

4. Fundacja zastrzega sobie prawo zmian regulaminu w kolejnych edycjach konkursu.

Wszelkie pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres: Aleksandra Żórawska [email protected], lub 022 331 73 97.

www.semperpolonia.pl

 

IV. Cele konkursu