LEX NOSTRA na pomoc odbieranym polskim dzieciom!

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA od kilku lat bierze czynny udział w sprawach prowadzonych przez podmiot współpracujący tj. Kancelarię LEX NOSTRA dotyczących prawa rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodziców mieszkających / pracujących w innych krajach UE oraz Wlk. Brytanii, dotyczących m.in. sprawowania opieki nad dziećmi, umieszczenia w placówce opiekuńczej małoletnich obywateli polskich, transgranicznych porwań dzieci czy np. zatrzymań dzieci, które są lub były rozpatrywane przez zagraniczne sądy lub organy.

Z każdym rokiem zauważalny jest wzrost liczby spraw dotyczących nieletnich dzieci. Historie te tyczą się np. walki rodziców lub opiekunów, w których jedno z nich na stałe przebywa za granicą i domaga się przekazania przebywającego w Polsce, najczęściej uprowadzonego, dziecka. Każde z rodziców ma przyznane prawa rodzicielskie, w tym jedno z nich, przez sąd zagraniczny. W takiej kwestii zastosowanie mają przepisy Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. Dz.U. 1995 Nr 108, poz. 528 – zwanej „konwencją haską”, która została ​uchwalona, żeby przeciwdziałać bezprawnemu uprowadzeniu lub zatrzymaniu dziecka z kraju, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu – do innego kraju.

Zespół Kancelarii posiada duże doświadczenie w uzyskaniu korzystnych orzeczeń w sprawach, które są w toku, jak również w takich, w których zapadły już prawomocne orzeczenia sądów państw obcych na podstawie:

– Europejskiej konwencji o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, sporządzoną w Luksemburgu dnia 20 maja 1980 r. (Dz. U. z 1996 r. poz. 134 i 135 oraz z 1997 r. poz. 196), zwaną dalej „europejską konwencją luksemburską”;
– Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. Urz. UE L 338 z 23.12.2003, str. 1 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 243, z późn. zm.18), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr 2201/2003”,
– Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 1158), zwanej dalej „konwencją haską z 1996 r.”
– Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzoną w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085), zwaną dalej „konwencją haską z 1980 r.”.

W ramach usług Kancelarii LEX NOSTRA pozostają kwestie związane z przejęciem jurysdykcji sądów polskich, uznania i wykonywania orzeczeń sądów obcych, jak również prowadzenia postępowań przed polskimi sądami.

W zależności od sytuacji istnieją kroki prawne zmierzające do odzyskania prawa do opieki nad dziećmi, których oboje lub jedno z rodziców są Polakami albo mają miejsce zamieszkania w Polsce.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią LEX NOSTRA wszystkie osoby, które potrzebują pomocy w ww. sprawach. LEX NOSTRA: Kancelaria adwokacka Warszawa

       


Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

Prezes Kancelarii LEX NOSTRA  – Maciej Lisowski

 

 

 

 

 

Fundacja LEX NOSTRA – Tu nas znajdziesz

Tu przeczytasz więcej o interwencjach Fundacji LEX NOSTRA

Pomoc dla Fundacji LEX NOSTRA

Oficjalna strona internetowa Fundacji LEX NOSTRA

Strona Fundacji LEX NOSTRA na Facebook


 

Kancelaria LEX NOSTRA – Tu nas znajdziesz

Strona Kancelarii LEX NOSTRA na Facebook