„NASZE MIASTO -NASZE GNIAZDO”

Uczestnicy : Uczniowie szkół w Polsce oraz polonijnych na świecie.
Ilość : MENDEL CZYLI 15 ( uczniów) .
Termin realizacji : KOPA CZYLI 60 (dni).

 

I. PROJEKT ORGANIZOWANY JEST POD PATRONATEM:

Prezydent Miasta Gniezna
Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka
……………………………………………………………………………

II ORGANIZATOR:

Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych z siedzibą w Gnieźnie

III CELE PROJEKTU :

1. Odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości i teraźniejszości miasta; uświadamianie międzynarodowego wymiaru tego dziedzictwa.

2. Rozbudzanie i rozwijanie u dzieci i młodzieży więzi ze swoim miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą oraz życiem gospodarczym i społecznym.

3. Popularyzacja wiedzy na temat miast , motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania i poszukiwania źródeł informacji oraz korzystania z zasobów internetowych.

4. Kształtowanie poczucia więzi narodowej, budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich.

IV. ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

Zgłoszenia do projektu może dokonać szkoła polonijna (dyrekcja, nauczyciel lub wychowawca klasy) poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączniku) na adres e mail : [email protected]

V. PRZEBIEG PROJEKTU

Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół polskich oraz polonijnych .
W każdej grupie wiekowej uczestniczy mendel czyli 15 uczniów.
Proponuje się trzy grupy wiekowe:

Grupa A: 7 – 10 lat
Grupa B: 11 -13 lat
Grupa C : 14 – 18 lat

5. Pod kierownictwem nauczyciela każdy uczeń układa jedno pytanie dotyczące swojego miasta. To pytanie w języku polskim i angielskim oddaje nauczycielowi koordynatorowi. Nauczyciel zbiera 15 czyli MENDEL pytań. Zapisuje je na wspólnej karcie. Wzór karty dołączymy. Karta z pytaniami zostanie przesłana do szkoły partnerskiej . Uczniowie szkoły biorącej udział w konkursie muszą uzyskać odpowiedzi na pytania i nagrać je w formie filmu Video (w przypadku szkół polonijnych w dwóch wersjach językowych) lub przesłać w formie albumu do organizatora Projektu. Dana grupa uczniów zaprezentuje otrzymany film lub album w swojej szkole na lekcjach lub specjalnym pokazie.

VI. NAGRODY

Niespodzianki od sponsorów i patronów projektu.

VII. WAŻNE TERMINY

− przesyłanie zgłoszeń konkursowych przez szkoły do dnia 30 czerwca 2017 roku​ (w przypadku przesyłek liczy się data stempla pocztowego).

I etap: – zredagowanie i przesłanie pytań drogą elektroniczną do 30 września 2017 r.

II etap: -dokładny termin i miejsce zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

Prezydent miasta Gniezna, Tomasz Budasz- List do organizatorów

Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych w Gnieźnie

http://gniezno.naszemiasto.pl/artykul/klub-nauczycieli-polskich-i-polonijnych-w-gnieznie,4001739,artgal,t,id,tm.html

https://www.facebook.com/Klub-Nauczycieli-Polskich-i-Polonijnych-w-Gnie%C5%BAnie-199623730521339/?pnref=story

Gniezno- Urząd Miejski