Pulaski Honored at the US Capitol in Washington, DC

  Because of the expected snow activity forecasted for Washington on March 6 the annual commemoration of Pulaski’s birthday at the United States Capitol did not take place as planned. With schools closed in fear of the coming storm and most of the federal workers staying home that day, the wreathlaying was rescheduled for Thursday March 7th. The ceremony took place in the presence of Poles in America Foundation president Jack Pinkowski and his wife Monica at the bust of Pulaski inside the Capitol building. This fine white marble portrait of the General, who is one of only six individuals granted honorary US citizenship, is the work of the talented Polish sculptor Henryk Dmochowski.

 The ceremony of honoring General Pulaski’s true birth-day was originally instituted to call attention to the fact that he was born in Warsaw and baptized on March 6, 1745 under circumstances which strongly indicate that the day of his baptism also fell on the date of his birth. On that day Fr. Christopher Faltz was called to hurry from the Church of the Holy Cross to the Pulaski’s Warsaw residence on what is now the corner of Warecka and Nowy Swiat Streets. There he administered the sacrament because the parents feared the newly born Pulaski son might not live. Young Casimir, however, gained in strength and the baptismal ceremonies were completed on March 14th   with several pairs of godparents that included Mazowsze Voivode Stanislaw Poniatowski, father of Stanislaw August, the last Polish king. All these events were recorded in the church’s official book of baptisms. The records survived the fighting and destruction of the Warsaw Uprising in 1944. They were initially noticed by Wladyslaw Rudzinski as he researched the genealogy of his own family and were later examined by Edward Pinkowski, founder of the Poles in America Foundation.

 

In 1989 the Polish Academy of Science (PAN) issued a correction to its entry on Pulaski in the “Polski Slownik Biograficzny” showing the proper date, and place. While some of the incorrect information is still being repeated, we are fortunate that some new reference works, like the recently published “Polish American Encyclopedia” edited by Dr. James Pula, have the actual and true date.

 Photo: Jack Pinkowski and his wife Monica at the bust of Pulaski within the US Capitol.

 Additional information is on the website: www.poles.org

 Pulaski uhonorowany na Kapitolu w Waszyngtonie, DC

 Ze względu na spodziewane działania śniegu prognozowanego dla Waszyngtonu 6 marca roczne obchody urodzin Pułaskiego na Kapitolu nie nastąpiło zgodnie z planem. Ze szkoły zamknięte w obawie nadchodzącej burzy i większość federalnych pracowników przebywających domu, że dzień, wreathlaying został przełożony na czwartek 07 marca. Uroczystość odbyła się w obecności Polaków w Ameryce Prezes Fundacji Jack Pinkowski i jego żona Monica na popiersie Pułaskiego w budynku Kapitolu. Ten drobny, biały marmurowy portret generała, który jest jedną z sześciu osób, którym honorowe obywatelstwo amerykańskie, jest dziełem utalentowanego polskiego rzeźbiarza Henryka Dmochowskiego.

 Ceremonia uhonorowania prawdziwego generała Pułaskiego urodzeń dzień został ustanowiony, aby zwrócić uwagę na fakt, że urodził się w Warszawie, a ochrzczony 06 marca 1745 w warunkach, które zdecydowanie wskazują, że dni jego chrztu również spadł w dniu jego urodzeń. W tym dniu ks. Christopher Faltz nazywał się spieszyć z Kościoła Świętego Krzyża do zamieszkania Warszawa Pułaskiego, co jest teraz na rogu ulic Warecka i Nowy Świat. Tam sakramentu bo rodzice bali nowo narodzony syn Pulaski może nie żyć. Młody Kazimierz, jednak zyskał na sile i ceremonie chrztu zostały zakończone w dniu 14 marca z kilku par rodziców chrzestnych, które obejmowały Mazowsze wojewody Stanisława Poniatowskiego, ojca Stanisława Augusta, ostatniego króla polskiego. Wszystkie te wydarzenia zostały zarejestrowane w Kościele oficjalnym księdze chrztów. Zapisy przeżyli walki i niszczenie Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Zostały pierwotnie zauważył Władysław Rudziński jak badał genealogię własnej rodziny, a następnie zostały zbadane przez Edward Pinkowski, założyciela Polaków w America Foundation.

 W 1989 r. Polska Akademia Nauk (PAN) wydał poprawkę do jego wejścia na Pułaskiego w „Polskiego Słownika Biograficznym”, pokazując właściwą datę i miejsce. Chociaż niektóre z błędnych informacji jest wciąż powtarzane, mamy to szczęście, że niektóre nowe prace referencyjne, jak niedawno opublikowanym „polskiej encyklopedii amerykańskiej” pod redakcją dr James Pula, mają rzeczywiste i prawdziwe daty.

 Zdjęcie: Jack Pinkowski i jego żona Monica na popiersie Pułaskiego w Kapitolu.