Gospodarczy Gabinet Cieni BCC podsumował 2014 rok i wskazał cele na 2015

To o 0,2 punktu więcej wobec III kw. ubiegłego roku. Działania premier Ewy Kopacz zostały ocenione na 3,5 punktu, a więc o 0,5 pkt. lepiej od oceny działań poprzedniego szefa rządu, Donalda Tuska, w III kw. 2014 r.

 

Najwyżej zostały ocenione działania w obszarach: prawo gospodarcze, infrastruktura oraz promocja gospodarki za granicą (po 3,5 pkt.), co związane jest z przynoszącą coraz lepsze efekty aktywnością rządu w tych dziedzinach. Największy wzrost liczby punktów względem III kw. 2014 r. (aż o 1,5 pkt.) odnotował obszar prawa gospodarczego co wynika m.in. z przedstawienia dobrych założeń nowego Prawa działalności gospodarczej, które ma zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i poprawić relacje przedsiębiorca-państwo.

Najbardziej krytycznie ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ocenili działania rządu – podobnie jak w poprzednich kwartałach – w zakresie spółdzielczości (0 pkt), uregulowań dot. rynku finansowego i środowiska naturalnego (po 1 pkt). Oceny te potwierdzają niską jakość regulacji w tych obszarach lub niewielkie zainteresowanie ich problemami.

Kolejne posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC odbyło się w poniedziałek, 12 stycznia 2015 r. w Warszawie. Poza oceną działań rządu oraz aktywności poszczególnych ministrów, gabinet cieni rekomendował rządowi Ewy Kopacz listę wskazań-priorytetów, których realizacja powinna rozpocząć się jak najszybciej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów polskiej służby zdrowia i branży górniczo-energetycznej.

Wskazania Dla Rządu Ewy Kopacz – Priorytety na 2015 Rok

Wizja rozwoju kraju do 2020 roku.

Uchwalenie ustawy o nowej formule dialogu społecznego wg wspólnych założeń związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych z obecnego poziomu około 3% PKB do blisko zera, czyli o ok. 50 mld zł.

Rozpatrzenie i przyjęcie prezydenckiego projektu ustawy o zmianach w ordynacji podatkowej.

Przyspieszenie wykorzystania pieniędzy unijnych z mijającej perspektywy finansowej 2007-2013.

Opracowanie i wdrożenie koncepcji restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz uchwalenie ustawy o korytarzach przesyłowych.

Opracowanie i wdrożenie skutecznych narzędzi walki z przestępczością podatkową, zwłaszcza w zakresie podatku VAT.

Stworzenie nowego, dostosowanego do obecnych realiów rynku pracy, Kodeksu pracy.

Podjęcie działań o charakterze systemowym w obszarze prawa ubezpieczeń społecznych i demografii. Rozwój dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych, które mogą stanowić jedyne, gotówkowe uzupełnienie przyszłej, niskiej emerytury z ZUS.

Zadeklarowanie i realizacja obecności Polski w procesie tworzenia Unii Bankowej w Unii Europejskiej.

Pilne powołanie zespołu roboczego ds. wdrażania pakietu onkologicznego i kolejkowego, składającego się z przedstawicieli wszystkich interesariuszy, w tym strony społecznej. Zadaniem zespołu miałoby być przygotowanie projektu nowelizacji tego pakietu ustaw.

Usprawnienie systemu zamawiania uzbrojenia i sprzętu wojskowego, aby efektywnie modernizować polską armię.

Podjęcie działań ograniczających rozproszenie funduszy promocyjnych na zbyt dużą liczbę agend wykonawczych, aby zwiększyć efektywność wydawania środków i wsparcia polskich przedsiębiorców za granicą.

Stworzenie ośrodka sterowania procesem cyfryzacji i informatyzacji Polski, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania oraz monitorowania projektów informatycznych polskiej administracji.

Stworzenie spójnej strategii zawierającej planowane narzędzia wspierania start up’ów i przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej UE. Wprowadzenie ulg dla osób fizycznych inwestujących w start up’y.

Rozpoczęcie prac nad ustawowym uregulowaniem systemu stanowienia prawa w Polsce i wyeliminowanie przypadków naruszania procedur, zawartych w Regulaminie pracy Rady Ministrów z 2014 r.

Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania energii ze źródeł odnawialnych, którą rząd zobowiązał się wdrożyć do końca 2011 r. Dotkliwą konsekwencją za brak wdrożenia może być ograniczenie środków z budżetu UE na lata 2014-2020 na rzecz inwestycji OZE w Polsce.

Umożliwienie spółdzielniom mieszkaniowym korzystania z kredytów w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” oraz nabywania mieszkań spółdzielczych na wolnym rynku.

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Zrzesza 2500 członków (osób i firm). Wśród członków BCC znajdują się największe korporacje krajowe i zagraniczne. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsiębiorcom. BCC jest członkiem Komisji Trójstronnej. Działa w 250 miastach i 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski.

Więcej: http://www.bcc.org.pl oraz: http://www.facebook.com/pages/Business-Centre-Club/301754142096