MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA UCZNIA ROKU – EDYCJA IV

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością informujemy o IV edycji Międzynarodowego Konkursu na Ucznia Roku, tym razem z podtytułem “Patron szkoły – moim Mistrzem i Autorytetem”.

Wierząc, że nasza inicjatywa spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału.

Ideą Konkursu jest dotarcie do jak największej liczby uczniów szkół w Polsce i szkół polonijnych na całym świecie, a tym samym:

docenienie uczniów szczególnie zaangażowanych w życie szkoły i odnoszących sukcesy,  którzy przez własne działania promują swoją szkołę oraz budują motywację do kontynuowania w niej nauki;

promowanie zaangażowania w życie szkolnych społeczności;

dostrzeganie osiągnięć uczniów z różnych środowisk, krajów i kontynentów.

Aby poznać szczegóły udziału w Konkursie, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem, a osoby zainteresowane wysłaniem zgłoszenia – do pobrania formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami (poniżej).

Dokumenty do pobrania tutaj.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: [email protected]

Z wyrazami szacunku,

Rektor

Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA UCZNIA ROKU „Patron Szkoły – moim Mistrzem i Autorytetem” EDYCJA IV– 2023 §1.

Główne założenia organizacyjne

1. Organizatorem Konkursu jest Polish Academy of Social Sciences and Humanities.

2. Uczestnikami Konkursu są osoby spełniające warunki opisane w §2.

3. Ideą Konkursu jest dotarcie do jak największej liczby uczniów szkół w Polsce i szkół polonijnych na całym świecie, a tym samym: – docenienie uczniów szczególnie zaangażowanych w życie szkoły i odnoszących sukcesy, którzy przez własne działania promują swoją szkołę oraz budują motywację do kontynuowania w niej nauki; – promowanie zaangażowania w życie szkolnych społeczności; – dostrzeganie osiągnięć uczniów z różnych środowisk, krajów i kontynentów; – promowanie języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski – wzmacnianie współpracy między Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą a podmiotami działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; – promowanie wizerunku i wartości związanych z życiem i działalnością Patrona Szkoły.

4. Czas trwania Konkursu: od momentu ogłoszenia do 10 listopada 2023 r.

§ 2. Uczestnik Konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być: 1. Uczeń uczęszczający, przez minimum jeden rok szkolny, do szkoły polskiej przy polskiej placówce dyplomatycznej poza granicami kraju.

2. Uczeń uczęszczający, przez minimum jeden rok szkolny, do społecznej szkoły z polskim językiem nauczania poza granicami kraju.

3. Uczeń uczęszczający, przez minimum jeden rok szkolny, do niepublicznej placówki oświatowej z polskim językiem nauczania poza granicami kraju.

4. Uczeń uczęszczający, przez minimum jeden rok szkolny, do szkoły w Polsce.

§ 3. Warunki udziału w Konkursie

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie wymaganej dokumentacji pocztą elektroniczną na adres: [email protected] 2. Wymagana dokumentacja: a) Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy; b) Załącznik nr 2 – oświadczenie o uczęszczaniu przez minimum rok do szkoły wymienionej w § 2, wydane przez dyrektora lub kierownika placówki; c) Załącznik nr 3 – uzasadnienie od osoby zgłaszającej kandydata do udziału (dyrektor lub kierownik szkoły, rodzic, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny). d) Załącznik nr 4 – oświadczenia i zgody.

3. Do dokumentacji konkursowej należy dołączyć: a) W kategorii wiekowej do 10 lat – prace plastyczne (rysunek, grafika, malarstwo) wykonane techniką dowolną b) W pozostałych kategoriach wiekowych – plik multimedialny w formie filmu wideo Przesłane materiały mają dotyczyć promowania wizerunku i wartości związanych z życiem i działalnością Patrona Szkoły przez uczestnika konkursu oraz jego szkoły. Pliki wideo powinny być w oryginalnym rozmiarze, nagrane w kadrze poziomym, w najwyższej możliwej rozdzielczości natomiast prace plastyczne w formie zdjęć lub skanów . Prace plastyczne Materiały wideo lub należy przesłać za pomocą platformy Google Drive.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń pocztą elektroniczną upływa 10 listopada 2023 r.

5. Pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres e-mailowy: [email protected].

§ 4. Przebieg Konkursu

1. Nadesłane przez uczestników zgłoszenia rozpatrywać będzie Jury Konkursu składające się z przedstawicieli Organizatora.

2. Jury w podejmowanych decyzjach kierować się będzie jakością nadesłanych materiałów i ich wartością merytoryczną.

3. Wyłonieni zostaną zwycięzcy Konkursu w dwóch głównych kategoriach:

I – Uczeń Roku w Międzynarodowym Konkursie na Ucznia Roku Szkoły Polonijnej „Patron Szkoły – moim Mistrzem i Autorytetem”.

II – Uczeń Roku w Międzynarodowym Konkursie na Ucznia Roku Szkoły w Polsce „Patron Szkoły – moim Mistrzem i Autorytetem ”. Obie kategorie będą oceniane w trzech grupach wiekowych: – uczniowie w wieku do 10. r.ż.; – uczniowie w wieku od 11. do 15. r.ż.; – uczniowie w wieku od 16. do 19. r.ż.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie tytułu ex aequo.

§ 5. Nagrody

1. Dla zwycięzców przewidziane są: a/ dyplomy oraz statuetki Ucznia Roku w Międzynarodowym Konkursie na Ucznia Roku Szkoły Polonijnej „Patron Szkoły – moim Mistrzem i Autorytetem”. b/ dyplomy oraz statuetki Ucznia Roku w Międzynarodowym Konkursie na Ucznia Roku Szkoły w Polsce „Patron Szkoły – moim Mistrzem i Autorytetem”.

2. Nagrody zostaną przyznane w każdej kategorii, po trzy miejsca w poszczególnych grupach wiekowych.

3. Nazwiska zwycięzców Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Polish Academy of Social Sciences and Humanities.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników

1. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Jury nastąpi w terminie maksymalnie 60 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

2. Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie podczas V Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej w Londynie.

3. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie ogłoszenia wyników Konkursu za pośrednictwem wskazanego adresu mailowego min. 14 dni przed V Międzynarodowym Dniem Edukacji Polonijnej w Londynie.

4.Wyniki zostaną ponadto ogłoszone na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Polish Academy of Social Sciences and Humanites.

5. Prace Jury zostaną udokumentowane w protokole przebiegu obrad.

6. Nagrody zostaną przesłane pocztą tradycyjną pod wskazany w zgłoszeniu adres.

§ 7. Uwagi końcowe

1. Organizatorzy proszą o kontakt i informacje w razie zmiany danych kontaktowych podczas trwania Konkursu.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Polish Academy of Social Sciences and Humanities i rozsyłany w formie elektronicznej do polonijnych organizacji, szkół polskich przy polskich placówkach dyplomatycznych, społecznych szkół polonijnych oraz publicznych i niepublicznych szkół/placówek oświatowych w Polsce.

4. Ewentualne aktualizacje i zmiany Regulaminu zostaną naniesione na stronie internetowej Polish Academy of Social Sciences and Humanities, a informacja o zmianie przekazana drogą mailową wyżej wymienionym instytucjom.

5. Organizatorzy Konkursu nie odpowiadają za podanie błędnych danych kontaktowych.

6. Organizatorzy zobowiązują się wysłać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej – [email protected].

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu pozostają w administracji organizatora Konkursu, który odpowiedzialny jest za ich przechowywanie.

8. Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane będą jedynie w celach związanych z przeprowadzeniem, promowaniem Konkursu i publikacją jego wyników.

9. Uczestnicy Konkursu mają prawo aktualizowania, poprawiania oraz dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie trwania Konkursu. Podanie tych danych Organizatorowi jest dobrowolne

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA UCZNIA ROKU – EDYCJA IV – Polish Academy of Social Sciences and Humanities (passhlondyn.eu)