Mienie przesiedleńcze z USA do Polski – jak to zrobić?

Przeprowadzając się na stałe z USA do Polski, możemy ze sobą zabrać przedmioty, które użytkowaliśmy na co dzień w tym między innymi samochód. Są one traktowane jako mienie przesiedleńcze i po spełnieniu określonych warunków będą zwolnione z cła i podatków. Wyspecjalizowane firmy pomogą nam przewieźć cały majątek przez ocean.

Czym jest mienie przesiedleńcze?

Mienie przesiedleńcze to rzeczy osobiste, które są użytkowane na własny użytek osoby, która zmienia na stałe miejsce zamieszkania i przeprowadza się ze Stanów Zjednoczonych do Polski lub służą zaspokojeniu potrzeb gospodarstwa domowego tej osoby.

O mieniu przesiedleńczym mówimy wtedy, gdy ktoś mieszkał za granicą przez co najmniej 12 miesięcy, a przywożone do Polski rzeczy zostały zakupione przynajmniej 6 miesięcy wcześniej. Przedmioty zaliczane do mienia przesiedleńczego nie mogą mieć charakteru ani ilości sugerującej, że są przewożone przez granicę w celach handlowych.

Co możemy zaliczyć do mienia przesiedleńczego?

Mieniem przesiedleńczym będą przedmioty codziennego użytku, których sami używaliśmy, bądź były wykorzystywane przez nasze gospodarstwo. Zaliczyć do nich możemy majątek ruchomy taki jak rzeczy osobiste, meble i wyposażenia domu, środki transportu w tym samochody i przyczepy, samochody campingowe, rowery i motocykle, a także łodzie i samoloty.

Mieniem przesiedleńczym będzie również dobytek gospodarstwa domowego wykorzystywany na potrzeby rodziny, zwierzęta domowe (również konie), instrumenty oraz sprzęt potrzebny do wykonywania rzemiosła lub zawodu.

Mieniem przesiedleńczym nie będzie alkohol oraz wyroby tytoniowe, środki transportu służące do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także towary wykorzystywane do działalności zawodowej lub zarobkowej inne niż sprzęt potrzeby do wykonywania zawodu.

Na jakie przywileje możemy liczyć, przewożąc mienie przesiedleńcze?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mienie przesiedleńcze, czyli rzeczy osobiste osoby osiedlającej się w Polsce jest zwolnione z wszelkiego cła. Zwolnienie dotyczy zarówno Polaków jak i obywateli innych państw. Sprawę reguluje art. 3-11 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE nr L 324 z 10.12.2009, str. 23).

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy w urzędzie celno-skarbowym w Polsce złożyć zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła.

Do zgłoszenia celnego należy dołączyć spis przywożonych rzeczy z podaniem ich liczby i wartości oraz dokumenty, które poświadczą spełnienie warunków zwolnienia. Aby móc z niego skorzystać należy udokumentować posiadanie i używanie danego przedmiotu przez co najmniej pół roku przed datą wyjazdu ze Stanów Zjednoczonych. W tym celu można przedstawić dowód zakupu danej ruchomości, a w przypadku pojazdów potwierdzeniem będzie dowód rejestracyjny wystawiony na nazwisko osoby wracającej do Polski co najmniej sześć miesięcy przed przesiedleniem się.

Obowiązek udokumentowania terminu użytkowania spoczywa na osobie zainteresowanej. Zadaniem organu celnego jest zweryfikowanie, czy przedstawione dowody faktycznie potwierdzają zajście przesłanek umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku płacenia cła.

Dodatkowo należy też potwierdzić, że mieszkało się w USA przez co najmniej 12 miesięcy. Można to zrobić, przedstawiając umowę o pracę zawartą minimum 12 przed powrotem do Polski albo dokumenty potwierdzające odprowadzanie podatków przez okres co najmniej roku.

Dany przedmiot, który chcemy dopuścić do obrotu ze zwolnieniem z cła po przyjeździe do Polski, musi być przeznaczony do użytku w takim samym celu, w jakim był użytkowany za oceanem. Decyzję w sprawie zwolnienia towarów z cła podejmuje organ celny, któremu zostaje przedstawiony towar wraz z odpowiednimi dokumentami.

Przez rok od daty dopuszczenia do swobodnego obrotu, mienie osobiste, które zostało zwolnione z należności celnych przywozowych, nie może być pożyczane, oddawane w zastaw, wynajmowane lub odstępowane, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez uprzedniego poinformowania o tym właściwych organów. Jeśli zostaną naruszone przyjęte zasady, konieczne będzie uiszczenie należności celnych.

Zwolnienie z cła nie oznacza jednoczesnego zwolnienia z podatku VAT i akcyzy. W tych przypadkach zwolnienia rozpatrywane są odrębnie, jednak w przypadku przedmiotów wchodzących w skład mienia przesiedleńczego zwolnienie z podatku VAT nastąpi w przypadku ruchomości, wobec których zastosowano zwolnienie z cła. W przypadku podatku akcyzowego zagadnienie mienia przesiedleńczego odnosi się jedynie do samochodu osobowego.

W jaki sposób przetransportować mienie przesiedleńcze z USA do Polski?

Mienie przesiedleńcze, szczególnie w większej ilości będzie nam ciężko przewieźć samodzielnie przez ocean. W przypadku małej ilości drobnych przedmiotów najprostszym sposobem będzie wysłanie ich paczką. Problem pojawi się, gdy chcemy przewieźć większą ilość majątku i duże przedmioty, w tym na przykład pojazdy.

Bez problemu znajdziemy wyspecjalizowane firmy, które zajmują się kompleksową realizacją przewozów mienia przesiedleńczego przez ocean. Firma, której zlecamy wykonanie usługi, może zająć się odpowiednim zabezpieczeniem i spakowaniem mienia, przygotowaniem dokumentów transportowych, załadunkiem mienia do kontenera i dostarczeniem go do portu. Po dostarczeniu przedmiotów do portu docelowego firma odbiera i przewozi je do swojego magazynu. W zależności od wybranej opcji mienie możemy odebrać z magazynu firmy lub poprosić o dostarczenie na wskazany adres.

Koszty takich usług uzależnione są od ilości przewożonych przedmiotów, ich objętości oraz dodatkowych usług, z których chcemy skorzystać.

Transport odbywa się drogą morską, a przedmioty przewożone są w kontenerach. Możliwe jest wynajęcie całego kontenera, którego długość wynosi zazwyczaj 40 stóp, lub tylko jego części. W tym drugim przypadku płacimy za przestrzeń faktycznie zajętą przez nasze paczki i meble. Rozliczenie jest realizowane za liczbę stóp bieżących zajętych w kontenerze przez nasze mienie, przy czym zadaniem firmy jest takie spakowanie przedmiotów do kontenera, aby zminimalizować zajmowaną przez nie przestrzeń.

Transport drogą morską zajmuje zazwyczaj około 6 tygodni i jest uzależniony od innych czynników, w tym od pogody.

Skorzystanie z pomocy osób, które tego typu transportami zajmują się na co dzień, będzie najtańszym, najszybszym oraz najbezpieczniejszy sposobem na przetransportowanie naszego majątku do Polski.

Nie inaczej jest w Polsce z poszukiwaniem nieruchomości. Jeszcze przed przeprowadzką warto jest rozejrzeć się za nowym miejscem zamieszkania za pośrednictwem biur nieruchomości.

Polecaną wyszukiwarkę biur nieruchomości można znaleźć pod adresem https://www.nieruchomosci-online.pl/biura-nieruchomosci/.