Nowy Zarząd Polish Women in Business

 

10 kwietnia 2013 wybrano nowy zarząd Polish Women in Business w skład, którego weszły: Marta Róg – prezydent, Sylvia Lisiecki – wice prezydent, Anna Lebiecka -Helma – skarbnik, Kata­rzyna Sowacki – Sekretarz. Poza tym członkiniami zarządu zostały: Barba­ra Banaszczyk, Aneta Trusner i Teresa Habczyk.          

Dotychczasowa prezes Alina Mi­kołajczyk pełniła swą funkcję cztery łata i osiągnęła-wraz zeswym zarzą­dem wiele sukcesów. Włączyła pol­skie kobiety biznesu w życie społeczno-polityczne naszego środowiska. Spowodowała, że wiełe kobiet mogło rozwinąć swą działalność biznesową. Dzięki swęj charyzmie przyciągnęła do organizacji wiełe ciekawych osób.

Wzrost przedsiębiorczości kobiet jest pochodną lepszego wykształcenia oraz togo,że panie chcą się rozwijać i więcej zarabiać. W chwili obecnej jedna trzecia małych i średnich firm w USA prowadzą kobiety.

Jak na tym tle wygląda sytuacja polskich kobiet biznesu? Z pewnością odpowiedzieć na to pytanie pomoże nam prześledzenie historii powstania, działania oraz celów i założeń PWB. W Chicago działa wiele różnych or­ganizacji kobiecych ale o zupełnie innym niż PWB profilu.

Organizacja PWB powstała w 2006 roku z inicjatywy Krystyny Teller , wydawcy Polish News i właścicielki portalu polishnews.com

Głównym celem tej niedochodowej organiza­cji jest wspieranie interesów swoich członkiń, edukacji, tworzenie sieci biznesowych oraz integracja polskich firm, będących własnością kobiet. PWB motywuje swoje członkinie do angażowania się w lokalne życie społeczne i polityczne. Przez lata umocniła się miedzy nimi przyjaźń, zaufanie i zrozumienie wzajemnych potrzeb biznesowych. Członkinie PWB po­dejmują się wykonywania wspólnych projektów biznesowych, jak i innych.

Członkostwo w PWB rośnie w sta­łym tempie. Dzięki temu wzrostowi, kobiety są w stanie osiągnąć więcej i mięć większy wpływ na naszą społecz­ność. Podczas comiesięcznych spo­tkań w siedzibach biznesów członkiń omawiane są wewnętrzne sprawy klu­bu oraz poruszane aktualne tematy. Wychodzą one naprzeciw potrzebom i zainteresowaniem kobiet.

PWB współpracuje z różnymi organizacjami, w których działają ich członkinie, np.: Dar Serca, Polonijna Izba Gospo­darcza, PACBA, Towarzystwo Przyja­ciół Krakowa, Sokół i wiele innych.

Członkinie PWB są przedstawicielkami różnych zawodów, a wśród nich: dekoraktarka wnętrz, architekt budowlaniec, lekarka, fotograf, tłumacz, wydawca gazetyr doradca finansowy, agent ubezpieczeniowy, agent sprzedaży nieruchomości, polityk, grafik, terapeutka, trenerka rozwoju osobistego, nauczycielka, właścicielka restauracji, projektantka biżuterii, właścicielka sklepu i wiele wiele innych. PWB zaprasza wszystkie polskie kobiety biznesu do przyłączenia się do ich grupy.

Organizacja jest otwarta; dla wszystkich przedsiębiorczych kobiet, które chcą się dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi oraz wspierać się wzajemnie w swojej działalności za­wodowej.

Więcej informacje o organizacji na www.polishwomeninbusiness.org

Za Chicago Rewia