Rejestracja do ‪referendum ogólnokrajowego na dzień 6 września 2015 r.‬‬

 

Na terytorium USA głosowanie odbędzie się w sobotę dnia 5 września 2015 r. zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. 2015.318 j.t.) i art. 39 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.

Prawo udziału w referendum ogólnokrajowym ma obywatel polski, który:
• najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat,
• nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
• nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
• nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądowym.
Obywatele polscy, spełniający w/w warunki, przebywający w dniu głosowania za granicą, będą mogli wziąć w nim udział jeżeli posiadają ważny polski paszport oraz zostaną wpisani, na podstawie zgłoszenia, do spisu osób uprawnionych do głosowania sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Wymóg dotyczący wcześniejszego wpisania do spisu osób uprawnionych nie dotyczy osób uprawnionych posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymane z Urzędu Gminy w Polsce (lub innego konsula). Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania.
Konsul RP w Nowym Jorku przyjmuje zapisy do spisu osób uprawnionych do głosowania zamieszkałych w następujących stanach: Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont.
Najwygodniejszym sposobem rejestracji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej: https://ewybory.msz.gov.pl Zgłoszenia można również dokonać ustnie, pisemnie (wypełniając załączony FORMULARZ), telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną z dopiskiem „referendum”.
Dane teleadresowe Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku są następujące:
233 Madison Ave., New York, NY 10016
Numery telefonów: 646 237 wew.: 2149 lub 2112, 2114 w godz. 8.00 – 16.00 (w środy: 11 – 19)
Numer faksu: 646 237 2105
E-mail: [email protected]

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze osób uprawnionych (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania, jak również numer i siedzibę jednej z pięciu wyznaczonych komisji do spraw referendum, w której zamierza się oddać głos.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 3 dni przed dniem zarządzonego referendum, tj. do 3 września 2015 r.

GŁOSOWANIE OSOBISTE
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą tworzy się następujące obwody głosowania w okręgu konsularnym KG RP w Nowym Jorku:
Komisja nr 122 – Nowy Jork, Konsulat Generalny RP, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016 (Obwodowa Komisja właściwa dla głosowania korespondencyjnego)
Komisja nr 123 – Nowy Jork, Centrum Polsko-Słowiańskie, 177 Kent Street, Brooklyn, NY 11222
Komisja nr 124 – Passaic, Sanktuarium Św. Jana Pawła II – Parafia Matki Bożej Różańcowej, 6 Wall Street, Passaic, NJ 07055
Komisja nr 125 – New Britain, Haller Post, 112 Grove Street, New Britain, CT 06053
Komisja nr 126 – Boston, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, 655 Dorchester Ave, South Boston, MA 02127
Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym będzie miało miejsce w wyżej wymienionych lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dnia 5 września 2015 r. między godziną 6.00 a 22.00 czasu miejscowego. Nie będzie możliwe wzięcie udziału w referendum na podstawie dowodu osobistego.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
Uprzejmie informujemy, iż podczas zbliżającego się referendum możliwe jest głosowanie korespondencyjne. Osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała za granicą oraz osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała w Polsce, a przebywająca czasowo za granicą może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinna dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do udziału w referendum za granicą, adres zamieszkania osoby uprawnionej w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze osób uprawnionych (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania, adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet zawierający kartę do głosowania.
Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej 19 sierpnia 2015 r. (18 dni przed dniem zarządzonego referendum)
Obwodową komisją ds. referendum wyznaczoną do celów głosowania korespondencyjnego będzie wyłącznie:
Komisja nr 122 w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Na żądanie osoby uprawnionej zmieniającej miejsce pobytu, konsul na podstawie spisu wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis głosowania, w którym osoba uprawniona jest ujęta. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2 dniu przed dniem głosowania, tj. do dnia 4 września 2015 r. Zaświadczenie o prawie do głosowania osoba uprawniona odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.
Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej naszego urzędu, na której na bieżąco będziemy podawali wszelkie informacje na temat referendum: www.nowyjork.msz.gov.pl
Akty prawne oraz uchwały, komunikaty i informacje Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie internetowej PKW (www.pkw.gov.pl).

Consulate General of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue (Jan Karski Corner)
New York, NY 10016
tel: (646) 237-2114
fax: (646) 237-2105

www.nowyjork.msz.gov.pl
www.polska.pl