Fetowanie historycznego zdarzenia w dniu 1 stycznia

 

Świętokrzyskie Towarzystwo Patriotyczne Renesans, szeregiem recytowanych wierszy, uczciło polskie zwycięstwo nad wojskami szwedzkimi, które miało miejsce w roku 1658 w dniu 1 stycznia. Redakcja Polish News, miała także okazję, uczestniczyć we wspomnianej uroczystości.

…o szwedzka nawało w otchłań odegnana
dzisiaj błogosławmy, króla Polski pana….

 

Świętokrzyskie Towarzystwo Patriotyczne Renesans

Potop szwedzki

Potop, to sytuacja polityczna, kiedy to korona szwedzka, najechała Rzeczpospolitą. Fakt ten miał miejsce w roku 1655, podczas wojny północnej, rozgrywającej się w latach 1655-1660. Konflikt ten zakończył się podpisaniem pokoju w Oliwie w 1660 roku. Wojna ta prowadzona była nie tylko przez Szwecję. W tym konflikcie zbrojnym walczyli ze sobą sojusznicy zwaśnionych krajów, zarówno Polski jak też i Szwecji. Wojna ta, była kontynuacją wcześniejszych wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą, w sporze o tron Szwecji zapoczątkowanym przez króla Zygmunta III Wazę. Najazd wojsk szwedzkich, odbył się jednocześnie z agresją Moskwy, która wypowiedziała Rzeczypospolitej wojnę, rozpoczętą w styczniu 1654 roku, tuż po spustoszeniu Ukrainy w czasie powstania Chmielnickiego, które wybuchło w 1648 roku. Potop szwedzki pokazał słabość organizacyjną Rzeczypospolitej, a najeźdźca szybko uwidocznił skuteczność swoich działań. Od wiosny 1656 roku, zaczął wzrastać opór Polaków, pojawiły się też pierwsze sukcesy militarne, co zaczęło powoli doprowadzać do równowagi pomiędzy przeciwnikami.

…Święto polskiej to korony
wiwat, wiwat wszystkie stany
wróg ze Szwecji pokonany
konflikt zbrojny zażegnany….

Korpus Wielkiej Armii

Wojska szwedzkie oblegać zaczęły cały kraj Polaków. Po zdobyciu Krakowa, wojska szwedzkie powoli ruszyły na północ w rejon koncentracji, który wyznaczono w okolicach miasta Płock. Plany wojenne, przewidywały działania oblężnicze w Prusach Książęcych, przy użyciu posiłkowych wojsk cesarskich. Sukcesywny atak Szwedów na Danię spowodował, że większość sił cesarskich, sprzymierzonych ze Szwecją, skierowano na Jutlandię. Oblężenie Torunia rozpoczęło się z chwilą, gdy na lewym brzegu Wisły stanął cesarski korpus. Pod miasto przybyły również świeżo utworzone regimenty piechoty polskiej. Miasto bronione było przez garnizon szwedzki liczący 2420 żołnierzy, pod komendą generała Bertholda Hartwiga. Żołnierzy szwedzkich wspomagało kilkuset mieszczan. Początkowo wojska oblężnicze nie prowadziły zbyt intensywnych działań, w końcu de Souches rozpoczął intensywny ostrzał artyleryjski, po czym ruszył do szturmu i zdobył toruńskie przedmoście. Wkrótce siły oblężnicze wspomógł pułk jazdy Jana Sapiehy, a także dywizja Stefana Czarnieckiego.

Jazda Lubomirskiego
We wrześniu pod Toruń napłynęły oddziały jazdy konnej Jerzego Lubomirskiego. W tym momencie armia oblężnicza osiągnęła stan 18 700 żołnierzy polskich. W końcu na jesieni, połączono w odległości 100 metrów od twierdzy toruńskiej, linią równoległą kilka pułków i na początku października zaczęto z niej prowadzić ostrzał artyleryjski. Utarczki wojenne, trwały aż do grudnia 1658 roku. W dniu 30 grudnia 1658 roku, skapitulowała szwedzka załoga Torunia, którą dowodził gen. mjr. Barthold Hartwig von Bülow. Polacy fetowali swoje zwycięstwo początkowo w obozach żołnierskich. W dniu 1 stycznia roku następnego, sytuację tę świętowano już w całej Polsce.

Redakcja Polish News, dziękuje za zaproszenie na wieczór poezji patriotycznej dotyczącej ważnego zdarzenia historycznego, obchodzonego w dniu 1 stycznia 1659 roku.

Ewa Michałowska – Walkiewicz
[email protected]