POLONIJNE REGATY ŻEGLARSKIE – COPERNICUS 2023 POLSKA

Polonijne Regaty Żeglarskie – Copernicus 2023 o nagrodę Bursztynowego Astrolabium organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” to idealna propozycja dla amatorów żeglarstwa. Regaty te skierowane są do osób ze środowisk polskich i polonijnych, które chcą zmierzyć się w rekreacyjnych zawodach jachtów żaglowych, jednocześnie korzystając z walorów turystycznych, jakie oferuje akwen Zatoki Gdańskiej oraz Zalewu Wiślanego.

Zawody żeglarskie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” mają charakter konkursowy, załogi z poszczególnych kategorii sklasyfikowane na miejscach I-III otrzymają nagrody. Regaty te oprócz idei rywalizacji i walki o zwycięstwo stanowią również przestrzeń do integracji polskiego i polonijnego środowiska żeglarskiego m.in. poprzez konfrontację najlepszych sterników i załóg.

Polonijne Regaty Żeglarskie to oprócz sportu możliwość poznania walorów turystycznych okolicy, w której odbywać będą się zawody, w tym m.in. drogi wodnej z Bałtyku na Zalew Wiślany z wykorzystaniem przekopu w Skowronkach. Podczas regat uczestnicy pokonają cztery etapy drogi morskiej, na przestrzeni których odwiedzą nadmorskie miejscowości takie, jak Gdańsk, Kąty Rybackie, Krynica Morska, Frombork, czy Tolkmicko.

Wydarzenie te przybliży ponadto Polakom i Polonii rodzimą kulturę i historię, w tym postać Mikołaja Kopernika, astronoma mającego ogromny wkład w rozwój nawigacji za pomocą urządzeń wykorzystujących ciała niebieskie.

Organizatorem Polonijnych Regat Żeglarskich – Copernicus 2023 o nagrodę Bursztynowego Astrolabium jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej oraz Pomorskim Związkiem Żeglarskim.

Astrolabium jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej oraz Pomorskim Związkiem Żeglarskim.

MIEJSCE I DATA
GDYNIA – FROMBORK, 1-5 LIPCA 2023 R.

ZAPISY – FORLUMARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KLAUDIA SAWKO
  TEL. 600 943 378,    E-MAIL: [email protected]

ORGANIZATOR
STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”,
ODDZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI

REGULAMIN
„POLONIJNYCH REGAT ŻEGLARSKICH – COPERNICUS 2023”
O NAGRODĘ BURSZTYNOWEGO ASTROLABIUM

I. INFORMACJE OGÓLNE

Polonijne Regaty Żeglarskie – Copernicus 2023 o to wyścigi jachtów żaglowych dla polonijnych i polskich załóg amatorskich których celem jest:

 1. integrowanie polonijnego i polskiego środowiska żeglarskiego poprzez konfrontację najlepszych sterników i załóg;

 2. popularyzacja sportu oraz turystyki wśród Polonii i Polaków z zagranicy , poprzez wyłonienie najlepszej amatorskiej załogi żeglarskiej mającej w składzie załogantów polonijnych;

 3. promocja Polski, naszej kultury i historii w oparciu o postać astronoma mającego ogromny wkład w rozwój nawigacji za pomocą urządzeń wykorzystujących ciała niebieskie- Mikołaja Kopernika i miejsc z którymi był związany;

 4. promocja drogi wodnej z Bałtyku na Zalew Wiślany z wykorzystaniem przekopu w Skowronkach ze szczególnym uwzględnieniem aspektów turystycznych , gospodarczych oraz bezpieczeństwa narodowego.

II. ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej oraz Pomorskim Związkiem Żeglarskim.

Kontakt organizacyjny : Klaudia Sawko : tel. 600 943 378, e, mail: [email protected]

III. UCZESTNICTWO

 1. W regatach mogą wziąć udział zakwalifikowanie przez organizatora chętni będący Polakami mieszkającymi za granicą mający ukończone 18 lat. Możliwe jest dopuszczenie uczestnika poniżej 18 roku życia pod opieka osoby dorosłej i na jej odpowiedzialność.

 2. W regatach mogą wziąć udział osoby zamieszkujące czasowo w Polsce posiadające Kartę Polaka lub inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie

 3. W regatach mogą brać udział załogi instytucji partnerskich i innych organizacji które mogą rywalizować o nagrody specjalne . Zgoda na udział może być udzielona po wcześniejszym zgłoszeniu. Koszt udziału w tym przypadku nie jest pokrywany ze środków organizatorów i ustalany będzie indywidualnie.

 4. Miejscem regat jest akwen Zalewu Wiślanego.

IV. KLASA

 1. Regaty zostaną rozegrane na jachtach Balt 23 .

 2. W regatach mogą brać udział jednostki i załogi o których mowa w punkcie III.3. rywalizując o nagrodę specjalną.

  V. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

  Zgłoszenia do regat przyjmowane będą online na adres mailowy podany w ogłoszeniu i na stronie organizatora
  www.wspolnotapolska.org.pl:

  VI. PUNKTACJA:

  1. Planowane jest przepłynięcie 2 etapów w tym jednego wyścigu punktowanego.

  2. Zwycięzca wyścigu jest jednocześnie zwycięzcą regat.

  VII. INSTRUKCA ŻEGLUGI

  Instrukcja Żeglugi będzie do wglądu na stronie organizatora

  VIII. Trasa

  1. Przejście jachtów na akwen regat – Górki Zachodnie – Nowy Świat- Kąty Rybackie

  2. Etap I – Kąty Rybackie – Krynica Morska

  3. Etap II – wyścig – Krynica Morska – Tolkmicko

  IX. NAGRODY

  Załogi sklasyfikowane na miejscach I – III otrzymują puchary, dyplomy i medale.

  X. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

  XI. PRAWO DO WIZERUNKU

  Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

  XII. PROTESTY:

  1. Dla ważności protestu obowiązuje poinformowanie o zamiarze protestowania statku mety możliwie jak najszybciej po ukończeniu wyścigu bez jakiegokolwiek kontaktu zewnątrz. Niniejszy punkt zmienia PRŻ 61.

  2. Formularze protestowe będą dostępne w biurze regat. Protesty, prośby o zadośćuczynienie lub o wznowienie muszą być dostarczone do biura przed upływem obowiązującego limitu czasu.

  3. Czas składania protestów wynosi 45 minut po tym jak ostatni jacht ukończył ostatni wyścig w danym dniu lub po tym jak komisja regatowa zasygnalizuje, że nie będzie już więcej wyścigów w tym dniu. Obowiązuje późniejszy z wymienionych terminów.

  XIII. STERNIK JACHTU:

  1. Do każdego jachtu przypisany zostanie ze strony Organizatora regat sternik . Organizator może na podstawie pisemnego wniosku zawodnika wyrazić zgodę na zastąpienie załoganta od Organizatora swoim zawodnikiem. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania tej zgody w trakcie regat, jeśli uzna że jest taka konieczność ze względów bezpieczeństwa.

  2. Organizator może rozpatrzyć pozytywnie pisemny wniosek zawodnika na samodzielne sterowanie jachtem. Wnioski w tej sprawie rozpatrywane będą wyłącznie do soboty godz. 18:00. Po tym czasie przyjęcie sternika ze strony zawodników nie będzie możliwe. W przypadku zgody organizator zastrzega prawo do pozostawienia w załodze 1-2 osób ze strony organizatora regat. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania tej zgody w trakcie regat, jeśli uzna że jest taka konieczność ze względów bezpieczeństwa.

  XIV. NA JACHCIE:

  1. Na każdym jachcie obowiązują załogi 5 osobowe. W wyjątkowych sytuacjach komisja regatowa może rozpatrzyć pozytywnie pisemny wniosek zawodnika na pomniejszenie załogi. 14.2 Rotacja zawodników – zmiana członków załogi na jachcie możliwa jest wyłącznie drugiego dnia regat przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu dnia.

  XV. JACHTY

  Losowanie i przydział jachtów ze sternikami (od organizatora) odbędzie się w sobotę podczas spotkania organizacyjnego .

  XVI. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

  Wszystkie motorówki i jednostki pływające obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

  XVII. DANE OSOBOWE

  Osoby uczestniczące w regatach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem regat. Wyniki rywalizacji oraz zarejestrowane podczas regat materiały fotograficzne i video mogą zostać opublikowane w zasobach publicznych Organizatora oraz w innych mediach publicznych.

  PROGRAM
  „POLONIJNYCH REGAT ŻEGLARSKICH – COPERNICUS 2023”
  O NAGRODĘ BURSZTYNOWEGO ASTROLABIUM

  01.07.2023 SOBOTA

  przyjazd uczestników do Ostródy zakwaterowanie w Domu Polonii ul. Pieniężnego 6
  12.00 – rejestracja zawodników
  16.00 – spotkanie  organizacyjne, kompletowanie załóg, omówienie regulaminów oraz zasad BHP
  18.00 – kolacja
  19.00 – spacer po Ostródzie bulwar jeziora Drwęckiego , baza statków pływających po kanale Ostródzko – Elbląskim

  02.07.2023 NIEDZIELA

  7:00 – śniadanie + suchy prowiant
  7.30 – transfer załóg do bazy żeglarskiej w Górkach Zachodnich  k/Gdańska
  10:00- wyjście floty do Kątów Rybackich (śluzowanie  i wejście na Zalew Wiślany-  Nowy Świat)
  17:00 – zakwaterowanie, opcjonalnie zwiedzanie Muzeum Zalewu Wiślanego
  19.00 – obiadokolacja
  20.00 –  integracja ,  „wieczór z żeglarzem”

  03.07.2023 PONIEDZIAŁEK

  7:30 – śniadanie+ suchy prowiant
  09:00 – start regat na trasie Kąty Rybackie – Krynica Morska – Tolkmicko
  17:00 – cumowanie w porcie Tolkmicko
  17:30 – CEREMONIA MEDALOWA Przystań żeglarska w Tolkmicku ( piękne malownicze miasteczko gdzie zlokalizowany jest jeden z największych portów nad Zalewem Wiślanym )
  18.30- przejazd i zakwaterowanie w ośrodku „Narusa Leśna Przystań”
  19:00- kolacja grillowo – szantowa J

  04.07.2023 WTOREK

  08:00 – śniadanie
  09:00 – Frombork „Kopernika”

  1. Katedra , złożenie kwiatów na  grobie Mikołaja Kopernika

  2. Muzeum Wielkiego Astronoma

  3. Wieża dzwonna katedry ( przepiękna panorama  miasta, zalewu i Mierzei Wiślanej , wahadło Foucaulta) 

  13.00 – Zakończenie regat –  transfer do Elbląga

  PROGRAM FAKULTATYWNY *
  13.00- transfer do Elbląga
  14.00 – rejs po kanale Ostródzko – Elbląskim przez jezioro Drużno do Buczyńca, zwiedzanie unikatowego w skali światowej  odcinka pochylniowego – konstrukcji umożliwiającej jednostkom pływającym pokonywanie wzniesień  „po trawie”.
  18.30 –  transfer do Ostródy – Dom Polonii
  19.00-  kolacja

  05.07.2023 ŚRODA

  8:00 – śniadanie
  09.00 – kurs doskonalący z technik żeglarskich i etykiety jachtowej
  13.00 – obiad
  14.00 – wycieczka do Olsztyna- Gietrzwałdu  lub na Pola Grunwaldzkie
  19.30 kolacja , wręczenie zaświadczeń i pamiątkowych dyplomów

  06.07. 2023 czwartek

  08.00 Śniadanie
  wyjazdy indywidualne

  *organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w proponowanym programie lub odwołania regat w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających ich realizację
  **opłata indywidualna ustalona w zależności od ilości chętnych osób  pomiędzy 250-300 obejmuje zakwaterowanie 04-06 .07.2023 , wyżywienie , udział w szkoleniu , wycieczkę

  http://wspolnotapolska.org.pl/