Wojska Ochrony Pogranicza (WOP)

 

W czerwcu, Polacy obchodzą kolejną rocznicę, tym razem związaną z WOPISTAMI, czyli inaczej mówiąc z Wojskiem Ochrony Pogranicza. Jest to specyficzna formacja mundurowa, powołana w 1945 roku do ochrony granic naszego kraju, przed ewentualną inwazją wrogich wojsk.

Zależnie od stanu wojsk
– Jak czytamy w książce Witolda Nowaczyńskiego, zatytułowanej „Wojsko Polskie po II wojnie światowej”, naród polski po odzyskaniu niepodległości w roku 1945, pisząc petycje i szereg wniosków do nowo wybranych władz, chciał zagwarantować sobie najlepszą z możliwych ochronę, dotyczącą swoich granic państwowych. Na pozytywną odpowiedź, społeczeństwo nie musiało długo czekać. WOP, powołano już w czerwcu 1945 roku.

Największy stan liczebny, Wojska Ochrony Pogranicza osiągnęły w październiku 1953 roku. Liczyły one wówczas aż 33675 wojskowych. W tej liczbie, powołanych było do służby oficerów 4189, podchorążych 890, podoficerów nadterminowych 2321, podoficerów służby zasadniczej 4352 i szeregowych 21923. Należy pamiętać, iż 78% (26275) tych wojsk, stanowiła służba zasadnicza z poboru, zaś jedynie 19,6% (6610) kadra zawodowa – czytamy w wyżej wymienionej pozycji książkowej.

Polish News na specjalnym pokazie
Historyczne grupy rekonstrukcyjne WOPistów, zaprosiły portal Polish News do Skarżyska – Kamiennej, na specjalne pokazy, podczas których demonstrowano użycie broni, pierwsze strzały ostrzegawcze w obliczu ewentualnego zagrożenia, a także sztukę obserwacji punktów granicznych i pasów przygranicznych. Podczas swojej 46 letniej historii istnienia, WOP wielokrotnie zmieniał podległość strukturalno-służbową, przechodząc z podległości Ministerstwu Obrony Narodowej, by w końcowej fazie swojego istnienia pozostawać w podległości Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Żołnierzy WOP, od chwili ich powołania obowiązywały te same regulaminy i przepisy, dotyczące zarówno stroju mundurowego, wyposażenia indywidualnego i jednostkowego

Trochę historii
W dniu 17 maja 1945 roku, dowódca 2 Armii Wojska Polskiego, otrzymał rozkaz Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 00264, nakazujący mu obsadzenie wschodniego brzegu Odry i Bystrzycy, siłami pięciu dywizji piechoty. Miały być to jednostki 5, 7, 8, 10 i 12. Jeszcze w trakcie prac związanych z realizacją tego rozkazu, kolejna decyzja Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego przesunęła dywizje 7, 8 i 10 dalej na zachód, czyli ściśle mówiąc na linię Odry, Nysy i Nysy Łużyckiej. Całość prac, związanych z przegrupowaniem i dokładnym obsadzeniem naszych granic, przewidziano na dzień 10 czerwca 1945 roku. Dzień ten stał się świętem utworzonych później Wojsk Ochrony Pogranicza. W sumie na granicy państwowej rozmieszczono w roku 1945, jedenaście dywizji piechoty i jeden korpus pancerny.

Dalsze prace zabezpieczające
Zabezpieczenie granic wojskami liniowymi, trwało aż do listopada 1945 roku, czyli ściśle mówiąc do czasu zorganizowania Wojsk Ochrony Pogranicza. Do tej chwili struktura wewnętrzna dywizji, stanowiła podstawę w organizowaniu służby granicznej.

Formowanie
Ochronę granic przez jednostki liniowe, traktowano jako stan przejściowy. Problem ten rozstrzygnięto specjalnym rozkazem Naczelnego Wodza w dniu 13 września 1945 roku, którym to utworzono Wojska Ochrony Pogranicza


Na pokazie
Redakcja Polish News, korzystając z zaproszenia na pokazy WOPistów, miała możliwość podziwiania ich nowoczesnego wyposażenia, umundurowania i radiotelegraficznych przekazów informacyjnych, jakie to miały miejsce w okresie wojny oraz nowoczesnych przesyłów światłowodowych.

Polish News dziękuje za zaproszenie na takowy pokaz, a także za możliwość wykonania zdjęć.

Ewa Michałowska – Walkiewicz